برنامه‌های ترویجی

برنامه‌های ترویجی، برنامه‌هایی پیشنهادی‌ هستند که با هدف ترویج فعالیت‌های انسان‌دوستانه، از نوع‌ها و در زمینه‌های مختلف، در «سپیده‌دمان» منتشر می‌شوند. من سعی می‌کنم که این برنامه‌ها حاوی اطلاعات کافی و الگوهای عملی لازم باشد تا اجرای آنها تا حد ممکن ساده شود. شما می‌توانید این برنامه‌ها را در هر مکان یا زمانی که مناسب می‌دانید اجرا کنید، یا اجرای آنها را به دیگران پیشنهاد نمایید.

فهرست برنامه‌های منتشر شده در سپیده‌دمان: